image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif

תחזוקה והגדרות מערכת

ייבוא נתונים מקבצי אקסל

השלב הראשון הנדרש על מנת לייבא נתונים מקבצי אקסל הוא שמירת קובץ האקסל בפורמט CSV.

החלפת סיסמאות עובדים

שינוי שם הכניסה והסיסמה למערכת.

הגדרות שרת מייל

הזנה ועריכת פרטי מייל חברה ועובד.

הוספת לוגו

הוספה ושינוי של לוגו החברה

קביעת דף ראשי

שינוי והגדרת הדף ראשי במערכת

הוספת ערך לרשימה

הוספה שינוי ומחיקה של ערך מתוך שדה של רשימה קיימת.

הגדרת שדה כשדה חובה

הגדרת שדה כשדה חובה או כשדה ייחודי, וכן הסרת הדרת שדה חובה.

צפייה בכמות הsms

צפייה בכמות הsms שנותרו, וכמות הsms לפי הקצאה לעובד.